Boomverzorging in Brabant en Limburg

Algemene voorwaarden Natuurlijk Boomverzorging 

Artikel 1 Begripsbepaling
in deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Natuurlijk Boomverzorging. 
De partij die de opdracht aanvaardt. 

 1. Opdrachtgever
  De (rechts)persoon die Natuurlijk Boomverzorging verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten;c. Overeenkomst
  De overeenkomst tussen opdrachtgever en Natuurlijk Boomverzorging.

Artikel 2 Algemeen 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Natuurlijk Boomverzorging en een opdrachtgever waarop Natuurlijk Boomverzorging deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Natuurlijk Boomverzorging, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  3. Natuurlijk Boomverzorging levert diverse producten, verricht (advies)diensten en voert overeengekomen werkzaamheden uit. Voor zover niet expliciet anders is aangegeven zijn de algemene voorwaarden op deze aspecten van toepassing. 
 3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Natuurlijk Boomverzorging deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
  5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Natuurlijk Boomverzorging en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk wordt benaderd. 

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
  2. De door Natuurlijk Boomverzorging gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Natuurlijk Boomverzorging is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen na dagtekening van de offerte en/of aanbieding wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. 
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
  4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Natuurlijk Boomverzorging daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Natuurlijk Boomverzorging anders aangeeft. 
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Natuurlijk Boomverzorging niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  6. Natuurlijk Boomverzorging kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheden in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had kunnen begrijpen dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
  7. Afspraken met, of mededelingen van ondergeschikte werknemers binden Natuurlijk Boomverzorging niet, voor zover deze niet door Natuurlijk Boomverzorging schriftelijk zijn bevestigd. 

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst bevat al hetgeen tussen opdrachtgever en Natuurlijk Boomverzorging is overeengekomen.
  2. Natuurlijk Boomverzorging zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Natuurlijk Boomverzorging het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Natuurlijk Boomverzorging aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Natuurlijk Boomverzorging worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Natuurlijk Boomverzorging zijn verstrekt, heeft Natuurlijk Boomverzorging het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
 3. Natuurlijk Boomverzorging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Natuurlijk Boomverzorging is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Natuurlijk Boomverzorging kenbaar behoorde te zijn. 
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Natuurlijk Boomverzorging de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de eerdere fases betaald heeft.
  7. Natuurlijk Boomverzorging is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, of aan de andere partij surseance van betaling is verleend, of de wederpartij in staat van faillissement is verklaard. 
 5. Voorts is Natuurlijk Boomverzorging bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 6. Indien door Natuurlijk Boomverzorging of door Natuurlijk Boomverzorging ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 7. Opdrachtgever vrijwaart Natuurlijk Boomverzorging voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
  11. De in de overeenkomst genoemde termijn van uitvoering geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 5 Wijziging, duur en beëindiging van de overeenkomst 

 1. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Natuurlijk Boomverzorging zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Natuurlijk Boomverzorging de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Natuurlijk Boomverzorging daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 
 4. In afwijking van lid 3 zal Natuurlijk Boomverzorging geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Natuurlijk Boomverzorging kunnen worden toegerekend.
  6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Natuurlijk Boomverzorging een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren. 
 5. De overeenkomst tussen Natuurlijk Boomverzorging en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  8. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. 
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Natuurlijk Boomverzorging recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Natuurlijk Boomverzorging zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. 
 7. Natuurlijk Boomverzorging mag de overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de diensten niet verleend mogen worden op grond van een wet, besluit, beschikking, bevel of regeling van een betrokken overheid of overheidsinstantie.
  11. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Natuurlijk Boomverzorging, zal Natuurlijk Boomverzorging in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. 
 8. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Natuurlijk Boomverzorging extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

 

Artikel 6 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst 

 1. Natuurlijk Boomverzorging is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1.1 Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  1.2 Na het sluiten van de overeenkomst Natuurlijk Boomverzorging ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 
  1.3 Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  2. Indien naar het oordeel van Natuurlijk Boomverzorging de uitvoering van werkzaamheden ten gevolge van weersomstandigheden of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft zij het recht de werkzaamheden tijdig op te schorten zolang die omstandigheden duren. De wederpartij heeft hierbij geen recht op vergoeding van eventuele schade. 

 

Artikel 7.1 Gebruik apparatuur (door derden) 

Indien de versnipperaar wordt ingehuurd, dient hierbij rekening gehouden te worden met het feit dat hiermee louter en alleen takhout versnipperd kan worden. Vaste planten, riet, schuttingplanken en dergelijke kunnen niet door de versnipperaar, in verband met een grote kans op beschadiging van de messen. Indien de versnipperaar toch wordt gebruikt voor andere doeleinden dan takhout, dan is de eventueel voortvloeiende schade voor rekening van de partij/persoon die de schade veroorzaakt heeft. 

 

Artikel 7.2 Beschadiging materialen 

Indien, tijdens het gezamenlijk uitvoeren van werkzaamheden, een klim-/vanglijn door toedoen van de andere partij beschadigd, dan zorgt deze partij er hoe dan ook voor dat de factuur van de nieuwe klim-/vanglijn wordt voldaan. 

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Natuurlijk Boomverzorging geleverde blijft eigendom van Natuurlijk Boomverzorging totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Natuurlijk Boomverzorging gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 
 2. Het door Natuurlijk Boomverzorging geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Natuurlijk Boomverzorging veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Natuurlijk Boomverzorging onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Natuurlijk Boomverzorging ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Natuurlijk Boomverzorging gerechtigd tot deze penningen. 

Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Natuurlijk Boomverzorging bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

 

Artikel 9 Onderzoek, reclames 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Natuurlijk Boomverzorging. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Natuurlijk Boomverzorging in staat is adequaat te reageren. 
 2. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van hetgeen waartoe hij Natuurlijk Boomverzorging opdracht gegeven heeft.
  3. Indien een klacht gegrond is, zal Natuurlijk Boomverzorging de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Natuurlijk Boomverzorging slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11. 

Artikel 10 Teruggave ter beschikking gestelde zaken 

 1. Indien Natuurlijk Boomverzorging aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 
 2. Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft Natuurlijk Boomverzorging het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten (waaronder de kosten van de vervanging) op de opdrachtgever te verhalen. 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

 1. Indien Natuurlijk Boomverzorging aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. Indien Natuurlijk Boomverzorging aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal 10.000 (Zegge: Tienduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Natuurlijk Boomverzorging in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 
 2. In afwijking van hetgeen onder 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
  4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

4.1 De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
4.2 De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Natuurlijk Boomverzorging aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Natuurlijk Boomverzorging toegerekend kunnen worden; 

4.3 Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Natuurlijk Boomverzorging is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Natuurlijk Boomverzorging of zijn ondergeschikten.
  7. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er direct gestart kan worden met de overeengekomen werkzaamheden. Indien er nog zaken verplaatst moeten worden of andere taken uitgevoerd dienen te worden alvorens er gestart kan worden is dit meerwerk en volledig op risico van de klant. 

 

Artikel 12 Vrijwaringen 

 1. De opdrachtgever vrijwaart Natuurlijk Boomverzorging voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 
 2. Indien opdrachtgever aan Natuurlijk Boomverzorging informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

 

Artikel 13 Risico-overgang 

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. 

 

Artikel 14 Overmacht 

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Natuurlijk Boomverzorging geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Natuurlijk Boomverzorging niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
 3. Natuurlijk Boomverzorging heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Natuurlijk Boomverzorging zijn verplichtingen had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 4. Voor zoveel Natuurlijk Boomverzorging ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Natuurlijk Boomverzorging gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 15 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 

Artikel 16 Betaling en incassokosten 

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Natuurlijk Boomverzorging aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Natuurlijk Boomverzorging aangegeven. 
 2. Natuurlijk Boomverzorging is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag; 
 3. Natuurlijk Boomverzorging heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten; 
 4. In mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Natuurlijk Boomverzorging kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Natuurlijk Boomverzorging kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 
 5. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Natuurlijk Boomverzorging verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 
 6. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. 
 7. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Natuurlijk Boomverzorging echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.